สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
พฤศจิกายน 7, 2014
ข่าว/กิจกรรม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรวัยทำงานในภูมิภาคได้มีงานทำเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องค่าครองชีพ ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานทำ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ตลอดปี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
สิงหาคม 19, 2014
ข่าว/กิจกรรม

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการลงพื้นที่แนะแนวอาชีพ เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมเป็นการจุดประกายการประกอบอาฃีพและดำเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้ ๑. หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน ๕ คน ๒. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี …Read the Rest

การดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)

การดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)
สิงหาคม 18, 2014
ข่าว/กิจกรรม

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) โดยการทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบออนไลน์และจัดทำหนังสือเดินทางอาชีพ (Career Passport) พร้อมทั้งบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาทางอาชีพเพื่อช่วยให้นักเรียนมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม  ดังนี้ ๑. โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   …Read the Rest

การประชุมชี้แจงนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

การประชุมชี้แจงนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
มิถุนายน 26, 2014
ข่าว/กิจกรรม

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว เมื่อวันที่พุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมคุ้มสุพรรณ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  (นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี) เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 420 คน …Read the Rest