แบบฟอร์ม สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบฟอร์ม จัดหางานในประเทศ

แบบฟอร์ม สำหรับนายจ้าง
แบบลงทะเบียนแจ้งตำแหน่งงานว่าง และ คัดรายชื่อผู้สมัครงาน
แบบแจ้งตำแหน่งงานว่าง
แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์ม สำหรับบุคคลทั่วไป
แบบฟอร์ม สำหรับคนพิการ
แบบขึ้นทะเบียนหางาน
แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตาม มาตรา 35

แบบฟอร์ม งานต่างด้าว

      แบบฟอร์มการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ตามมติ คสช  new!!
แบบฟอร์ม งานต่างด้าวถูกกฏหมาย
ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ตามมาตรา 26
แบบฟอร์มหนังสือ รับรองการจ้าง
แบบฟอร์มหนังสือ มอบอำนาจ
แบบฟอร์มหนังสือ รับรองวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน
แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
แบบฟอร์มงานพื้นที่สูง
ตท.7 ขอรับ/ต่อ ใบอนุญาตทำงาน เพิ่มพื้นที่ทำงาน
ตท.10
หนังสื้อรับรองการจ้าง
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำงาน
แบบฟอร์มงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ตท.8 ขอรับ/ต่อ เปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มพื้นที่ทำงาน
ตท.10
หนังสื้อรับรองการจ้าง
หนังสือมอบอำนาจ กรณี ขออนุญาตทำงาน
แบบฟอร์มต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ
ตท.2 ขอรับ/ต่ออายุ/เปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มสถานที่ทำงาน
หนังสือมอบอำนาจ ในการดำเนินงานทั่วไป
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำงาน
แบบฟอร์ม จัดหางานต่างประเทศ
แบบแจ้งการส่งลูกจ้าง ไปฝึกงานไม่เกิน 45 วัน (จง.46)
บัญชีรายชื่อลูกจ้าง (จง.47) เกิน 45 วัน
บัญชีรายชื่อลูกจ้าง (จง.47) ไม่เกิน 45 วัน
แบบสัญญาฝึกงาน ต่างประเทศ
แบบรายงานการเดินทางกลับ ของลูกจ้างที่ส่งไปฝึกงาน
แบบคำขออนุญาต ส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ (จง.44)
หนังสือยืนยัน ความรับผิดชอบในการส่งลูกจ้างไปฝึกงานที่ ประเทศญี่ปุ่น
หนังสือยินยอม ของผู้ที่จะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
แบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความ ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
แบบแจ้งการเดินทางไปทำ งานต่างประเทศด้วยตนเอง (จง.39)
แบบแจ้งการเดินทางกลับไป ทำงานต่างประเทศ (จง.39 ก.) Re Entry
แบบแจ้งการเดินทางกลับไป ทำงานต่างประเทศ นอกชายฝั่ง (จง.39 ข.)
คู่มือการไปทำงานต่างประเทศ

งานแนะแนวอาชีพ.

คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ใบทะเบียนการจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
คำขอต่ออายุทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ใบลงทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
แบบแจ้งความประสงค์ว่าจะจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ทะเบียนกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน
ใบลงทะเบียนผู้ว่าจ้าง
แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

Comments

Powered by Facebook Comments

  • เตือนภัย “ต้มตุ๋นสมัครงาน” นักศึกษาจบใหม่ต้องระวัง
  • การเตรียมตัวรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • ระวังถูกหลอกลวงไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีผ่านทาง FACEBOOK
  • จัดหางานร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน