สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบฟอร์ม สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบฟอร์ม จัดหางานในประเทศ

แบบฟอร์ม สำหรับนายจ้าง
แบบลงทะเบียนแจ้งตำแหน่งงานว่าง และ คัดรายชื่อผู้สมัครงาน
แบบแจ้งตำแหน่งงานว่าง
แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35
หนังสือมอบอำนาจ
         แบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (โควตา)
แบบฟอร์ม สำหรับบุคคลทั่วไป
แบบฟอร์ม สำหรับคนพิการ
แบบขึ้นทะเบียนหางาน
แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตาม มาตรา 35

แบบฟอร์ม งานต่างด้าว

      แบบฟอร์มการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ตามมติ คสช  new!!
แบบฟอร์ม งานต่างด้าวถูกกฏหมาย
ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ตามมาตรา 26
แบบฟอร์มหนังสือ รับรองการจ้าง
แบบฟอร์มหนังสือ มอบอำนาจ
แบบฟอร์มหนังสือ รับรองวุฒิการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน
แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
แบบฟอร์มงานพื้นที่สูง
ตท.7 ขอรับ/ต่อ ใบอนุญาตทำงาน เพิ่มพื้นที่ทำงาน
หนังสื้อรับรองการจ้าง
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำงาน
แบบฟอร์มงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (บัตรชมพู)
ตท.8 ขอรับ/ต่อ เปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มพื้นที่ทำงาน
หนังสื้อรับรองการจ้าง
หนังสือมอบอำนาจ กรณี ขออนุญาตทำงาน
แบบแจ้งออกแบบมีบัตรชมพู
แบบฟอร์มต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ  พม่า ลาว กัมพูชา (มีพาสปอร์ต)
ตท.2 ขอรับ/ต่ออายุ/เปลี่ยนนายจ้าง เพิ่มสถานที่ทำงาน
หนังสือมอบอำนาจ ในการดำเนินงานทั่วไป
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทำงาน
ตท.10 แบบแจ้งออกแบมีพาสปอร์ต
                                                                      แบบฟอร์ม MOUแบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติ เมียนมา

แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติ ลาว

แบบฟอร์มการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) สัญชาติ กัมพูชา

หนังสือยืนยันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU 

 

แบบฟอร์ม จัดหางานต่างประเทศ
แบบแจ้งการส่งลูกจ้าง ไปฝึกงานไม่เกิน 45 วัน (จง.46)
บัญชีรายชื่อลูกจ้าง (จง.47) เกิน 45 วัน
บัญชีรายชื่อลูกจ้าง (จง.47) ไม่เกิน 45 วัน
แบบสัญญาฝึกงาน ต่างประเทศ
แบบรายงานการเดินทางกลับ ของลูกจ้างที่ส่งไปฝึกงาน
แบบคำขออนุญาต ส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ (จง.44)
หนังสือยืนยัน ความรับผิดชอบในการส่งลูกจ้างไปฝึกงานที่ ประเทศญี่ปุ่น
หนังสือยินยอม ของผู้ที่จะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
แบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความ ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
แบบแจ้งการเดินทางไปทำ งานต่างประเทศด้วยตนเอง (จง.39)
แบบแจ้งการเดินทางกลับไป ทำงานต่างประเทศ (จง.39 ก.) Re Entry
แบบแจ้งการเดินทางกลับไป ทำงานต่างประเทศ นอกชายฝั่ง (จง.39 ข.)
คู่มือการไปทำงานต่างประเทศ

งานแนะแนวอาชีพ.

คำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ใบทะเบียนการจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
คำขอต่ออายุทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ใบลงทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
แบบแจ้งความประสงค์ว่าจะจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ทะเบียนกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน
ใบลงทะเบียนผู้ว่าจ้าง
แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
เอกสารบรรยายโครงการสร้างเครือข่ายครูแนะแนว

คู่มือการใช้เครื่องมือแบบทดสอบบุคลิกภาพ

นักแนะแนวเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

การใช้ข้อมูลตลาดแรงงานในการแนะแนวอาชีพ

Comments

Powered by Facebook Comments

  • วันนี้วันเดียว!!!! บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)(PTG) ดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจร รับสมัครพนักงานด่วน! จำนวนมาก
  • บริษัท ดำรงศิลป์ ซัพพลาย จำกัด รับสมัครพนักงานด่วน!!!
  • หจก.สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย รับสมัครช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช.
  • บริษัท วิซเวนเดอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานธุรการ (ประจำสาขาสุพรรณบุรี แถวถนนมาลัยแมน) สนใจติดต่อ 035-632508