สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

วิสัยทัศน์

 • เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางานและให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

พันธกิจ

 • พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมพัฒนาให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
 • ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
 • พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
 • จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

เป้าประสงค์หลัก

 • ระบบบริหารจัดการส่งเสริมการมีงานทำมีประสิทธิภาพ คนหางานมีงานทำตามความรู้         ความสามารถ มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม และนายจ้าง/สถานประกอบการ  มีแรงงานตามความต้องการ
 • คนหางานได้รับการคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของกฎหมายที่กำหนด
 • คนหางานและผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่รวดเร็วทันสมัยและทั่วถึงเป็นประโยชน์ต่อการหางาน
 • ระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพ
 • มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
 • ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบต่อการมีงานทำได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

วัฒนธรรมองค์กร

 • ยึดมั่นการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
 • อุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม และประสานประโยชน์กับทุกฝ่าย
 • มุ่งเน้นการทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • ทำงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
 • มีจิตใจ ให้บริการและไม่เลือกปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์

ค่านิยมองค์กร

 • มีคุณธรรม    มุ่งมั่นบริการ     ทำงานเป็นทีม     มุ่งผลสัมฤทธิ์

Comments

Powered by Facebook Comments

 • วันนี้วันเดียว!!!! บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)(PTG) ดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจร รับสมัครพนักงานด่วน! จำนวนมาก
 • บริษัท ดำรงศิลป์ ซัพพลาย จำกัด รับสมัครพนักงานด่วน!!!
 • หจก.สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย รับสมัครช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช.
 • บริษัท วิซเวนเดอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานธุรการ (ประจำสาขาสุพรรณบุรี แถวถนนมาลัยแมน) สนใจติดต่อ 035-632508