สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

 

> เกี่ยวกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
>    สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์ข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบ การบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชากรมีงานทำที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด ไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครอง คนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง2. วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานและเป็นศูนย์ ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน

3. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการจัดหางาน จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง รวมทั้งกำหนดมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม

4. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัดให้แก่ประชาชน

5. ปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่ กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

 รายละเอียด หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานจัดหางาน

1. บริการจัดหางานในประเทศ
 -  บริการรับสมัครงาน และจัดหางานให้บุคคลทั่วไป
-  จัดหางานให้นักเรียน / นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างปิดภาคเรียน
(Part Time)
-  จัดหางานให้คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
-  ให้บริการแก่นายจ้าง / สถานประกอบการที่ต้องการแรงงานทุกระดับ
โดยแจ้งตำแหน่งงานว่างที่สำนักงานฯ
-  จัดงานนัดพบแรงงาน
-  ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีระบบ
-  ให้บริการศูนย์จัดหางานระยะสั้น
-  ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการหางานทำ
-  จัดหางานเคลื่อนที่
-  บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำ
-  จัดหางานเคลื่อนที่
-  บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำ
-  เผยแพร่ข่าวสาร ตำแหน่งงานว่าง ทั้งภาครัฐ / เอกชน

2. บริการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ
    เพื่อกำกับดูแล  การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม สภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่เหมาะสม โดย
   -  พิจารณาคำขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
ของบริษัทจัดหางานในพื้นที่
-  พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งไปฝึกงาน
ในต่างประเทศ
-  รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศกรณีไม่เกิน 45 วัน
-  รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
-  รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทาง
กลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re – Entry Visa)
-  เป็นศูนย์ให้บริการให้ข้อมูลแก่คนหางานที่จะเดินทางไปทำงาน
ในต่างประเทศ
-  รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
(ศูนย์ทะเบียนคนหางาน)

3. ควบคุม ดูแล การทำงานของคนต่างด้าว
   -  ควบคุม  ดูแล  และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว
รวมทั้งสืบสวน  สอบสวนหาเบาะแส  ตรวจสอบ ตรวจค้น
ปราบปรามจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและนายจ้างซึ่งกระทำผิดกฎหมาย
-  พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน / ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน /
ขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน / เปลี่ยนหรือเพิ่มการทำงาน
ท้องที่และสถานที่ในการทำงาน / ออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน /
รับแจ้งคนต่างด้าวเข้า ย้าย ออกจากงาน / คำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาตทำงาน
   -  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว
-  ออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
(สัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา) ตามมติคณะรัฐมนตรี

4. งานแนะแนวอาชีพ / การประกอบอาชีพอิสระ
  -  ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน / นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
-  แนะแนวและให้คำปรึกษาด้านอาชีพและทดสอบความพร้อม
ทางอาชีพ
-  บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
-  จัดวันแนะแนวอาชีพ
-  ศูนย์บิรการจ้างงานระยะสั้น / ศูนย์บริการรับงานไปทำที่บ้าน
-  สัมมนาครูแนะแนวในสถาบันการศึกษา
-  บริการให้คำแนะนำปรึกษา / บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
-  ให้บริการส่งเสริม การรับงานไปทำที่บ้านและให้คำปรึกษา
แนะนำขอกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

5. งานคุ้มครองคนหางาน
   -  รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือ
ในประเทศ / ต่างประเทศ
-  การอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน / สำนักงานจัดหางาน
เพื่อไปทำงานในต่างประเทศและในประเทศ
-  สืบสวน สอบสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋น
คนหางานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

แผนที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรรบุรี

Comments

Powered by Facebook Comments

  • วันนี้วันเดียว!!!! บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)(PTG) ดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจร รับสมัครพนักงานด่วน! จำนวนมาก
  • บริษัท ดำรงศิลป์ ซัพพลาย จำกัด รับสมัครพนักงานด่วน!!!
  • หจก.สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย รับสมัครช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช.
  • บริษัท วิซเวนเดอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานธุรการ (ประจำสาขาสุพรรณบุรี แถวถนนมาลัยแมน) สนใจติดต่อ 035-632508