สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

** ภารกิจ **


1. รับลงทะเบียนคนหางาน (สมัครงาน)
2. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้สมัครงาน
3. รับแจ้งความต้องการใช้แรงงานจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (แจ้งตำแหน่งงานว่าง)
4. บริการข้อมูลทะเบียนผู้ว่างงานให้แก่นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ (คัดรายชื่อ)
5. บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
6. จัดทำข่าวสารตลาดแรงงาน และตำแหน่งงานว่างออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7. โครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการจ้างงาน
      - โครงการการจัดหางานพิเศษนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน
      - โครงการจัดหางานให้ผู้พ้นโทษ
      - โครงการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ
      - โครงการนัดพบแรงงานย่อย
      - โครงการสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
      - โครงการจ้างคนพิการทำงานในภาครัฐ
      - โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

Comments

Powered by Facebook Comments

  • ย้ำ ต่างด้าว 3 สัญชาติ เร่งพิสูจน์สัญชาติ ก่อนหมดเวลา และรีบเข้าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ก่อน 31 มีนาคม นี้
  • ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว (One Stop Service) จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 หยุดทุกวันอาทิตย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  • เชิญร่วมฝึกอาชีพการทำสมุนไพรทิพย์เกษร อ.ศรีประจันต์ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561
  • กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561