สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

** ภารกิจ **


1. รับลงทะเบียนคนหางาน (สมัครงาน)
2. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้สมัครงาน
3. รับแจ้งความต้องการใช้แรงงานจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (แจ้งตำแหน่งงานว่าง)
4. บริการข้อมูลทะเบียนผู้ว่างงานให้แก่นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ (คัดรายชื่อ)
5. บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
6. จัดทำข่าวสารตลาดแรงงาน และตำแหน่งงานว่างออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7. โครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการจ้างงาน
      - โครงการการจัดหางานพิเศษนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน
      - โครงการจัดหางานให้ผู้พ้นโทษ
      - โครงการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ
      - โครงการนัดพบแรงงานย่อย
      - โครงการสร้างโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
      - โครงการจ้างคนพิการทำงานในภาครัฐ
      - โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

Comments

Powered by Facebook Comments

  • ประชาสัมพันธ์! 3BB เปิดรับสมัครงานช่างเทคนิครับสมัครด่วน!จำนวนมาก
  • ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร คะ
  • เปิดขั้นตอนอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวไร้เอกสารแสดงตน
  • พรก.ฯ คนต่างด้าวประกาศใช้แล้ว จัดหางานสุพรรณเตือน! โทษหนักจริง