สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

การแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เป็นการให้บริการนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีความรู้ด้านโลกการศึกษา โลกอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษา หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน

การดำเนินงาน
1. ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อ ให้ทราบถึงโลกอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนการให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือการเลือกประกอบอาชีพ
ให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ความสามารถและความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพ ส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงาน
ในระบบเกษตรกรหรือผู้ที่ไม่สามารถทำงานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้มีรายได้น้อยรวมถึงนักโทษที่ได้รับการปลดปล่อย
3. จัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมการมีงานทำ / อาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการมีงานทำ และอาชีพตามสถานศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ
4. ผลิตและเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพในรูปแบบของ แผ่นพับ แผ่นปลิวโปสเตอร์
5. ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพ
6. ศูนย์ประสานงาน การรับงานไปทำที่บ้าน
7. การให้บริการ รถบริการจัดหางาน

 

งานแนะแนวอาชีพ

1. โครงการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้

2. โครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา)

3. โครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน)

4. โครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ)

5. โครงการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน

6. โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

7. กิจกรรมรับลงทะเบียนหางานทำ/นายจ้าง (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข็มแข็ง)

Comments

Powered by Facebook Comments

  • วันนี้วันเดียว!!!! บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)(PTG) ดำเนินธุรกิจน้ำมันครบวงจร รับสมัครพนักงานด่วน! จำนวนมาก
  • บริษัท ดำรงศิลป์ ซัพพลาย จำกัด รับสมัครพนักงานด่วน!!!
  • หจก.สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย รับสมัครช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ปวช.
  • บริษัท วิซเวนเดอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานธุรการ (ประจำสาขาสุพรรณบุรี แถวถนนมาลัยแมน) สนใจติดต่อ 035-632508