สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

            นางจงกล  สุวรรณานนท์  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรี  มีมติเห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โดยผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา ที่อยู่และทำงาน จำนวน 2 ล้านคน จากทั่วประเทศ อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จในศูนย์พิสูจน์สัญชาติ ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2561 จึงขอย้ำให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ  รีบไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากได้รับคิวการพิสูจน์สัญชาติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ก็ขอให้ไปดำเนินการให้ตรงตามกำหนดนัด หากได้รับคิวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน นี้ สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่และทำงานในพื้นที่   จำนวนหนึ่งหมื่นสามพันกว่าคน และยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติกว่าเจ็ดพันคน หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติ และทำงานต่อได้ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว และที่พิสูจน์สัญชาติยังไม่แล้วเสร็จ  ที่ยังไม่มีทะเบียนประวัติ ไม่มีเลข 13 หลัก (กลุ่มใบจับคู่ที่ผ่านการสัมภาษณ์คัดกรอง) ให้ไปจัดทำทะเบียนประวัติ และกลุ่มที่มีบัตรสีชมพู ที่มีทะเบียนประวัติอยู่แล้ว ให้ไปรายงานตัวเพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว OSS (One Stop  Service) จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใน 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (หลังที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)  ซึ่งศูนย์ฯ จะเปิดทำการในวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น. ระหว่างวันที่  5 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม นี้เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3553-5388,0-3553-6224

Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.