สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดหางานสุพรรณนำร่องจ้างงานผู้สูงอายุ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  ส่งเสริมการจ้างงานแก่ผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดทักษะและ     องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสาขาต่างๆ กับผู้ที่สนใจ จำนวน  80  คน  เป็นระยะเวลา 20 ชั่วโมง โดยมีค่าตอบแทนให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอด จำนวน 8 คน ใน 8 สาขา และรับสมัครผู้ที่สนใจ                     เข้ารับการฝึกอบรมตามสาขาต่างๆ สาขาละ 10  คน  โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี 

นางจงกล  สุวรรณานนท์  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า  ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2558 มีอัตราของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ และจากการคาดการณ์ในอีก 8 ปีข้างหน้า (2568) ประเทศไทย             จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด 11 จังหวัด  นำร่องจ้างงานผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ  1 ภูมิปัญญา ในรูปแบบของการฝึกอบรม ซึ่งคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงาน จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  ที่มีทักษะ และองค์ความรู้ เป็นที่ยอมรับ มีหลักฐานที่แสดงถึงทักษะ องค์ความรู้ที่มี และสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถนำไปต่อยอดทางภูมิปัญญา หรือประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็น 1  ใน 11 จังหวัดนำร่อง จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชนที่สนใจ ใน 8 อำเภอ จำนวน 8 รุ่น ๆ ละ 10 คน  รวม 80 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม รุ่นละ 20 ชั่วโมง  โดยสำนักงานฯ จะจ้างผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอด จำนวน  8  คน  ใน  8  อำเภอๆ  ละ  1  สาขา  ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาถ่ายทอดจะต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละอำเภอ อีกทั้งผู้สูงอายุ และประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการฝึกอบรม

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียน จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  ซึ่งการฝึกอบรมจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกเดือน ว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมไปแล้วในแต่ละสาขา มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานฯ โทร.0-3553-5388,035536224

Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.