สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ฝ่ายงานแนะแนวอาชีพ ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจัดฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้าด้นมือ (หมอนอิง) และการบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารกลุ่ม การทำบัญชีกลุ่มและการหาแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ แก่ผู้ร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ คน ณ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทอง   เลขที่ ๑๔๒   ม.๓

ต.กระจัน  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี

Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.