เรื่องการคัดกรองของเหลว ของเหลวที่อัดบรรจุในภาชนะ และเจลประเภทต่างๆ

ที่สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

                  ด้วยทางการสาธารณรัฐเกาหลีได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการคัดกรองของเหลวของเหลวที่ถูกอัดบรรจุ และเจลประเภทต่างๆ ( Liquid,Aerosls and Gels : LAGs ) ที่สนามบินอินชอน ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป โดยจะมีการคัดกรองของเหลว ณ จุด International Transfer Screening Checkpoint สนามบินอินชอน ซึ่งโดยปรกติสิ่งของที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีขาออกในสนามบินหรือบนเครื่องบินจะบรรจุในถุงที่ผนึก (Security Tamper – Evident Bag : STEB) ซึ่งเป็นไปตามข้อมกำหนดของ ICAO ทั้งนี้หากทางการสาธารณรัฐเกาหลีเกิดข้อสงสัยในวัสดุ/สิ่งของดังกล่าว วัสดุ/สิ่งขิองนั้นจะถูกคัดออกและหากวัสดุนั้นที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีในถูง STEB ไม่ตรงตามข้อตกลงข้อกำหนดของ ICAO จะถูกคัดออกโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ ซึ่งสิ่งของที่่มีลักษณะเป็นของเหลวสำหรับการใช้ส่วนบุคคลต้องไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (100 ml) ต่อชิ้น บรรจุในถุงพลาสติกใสแบบปิด – เปิดผนึกได้ไม่เกิน 1 ลิตรต่อถุง

         กรมการจัดหางงานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางานที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี และหากมรข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายส่งเสริมตลาดแรงงานในต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร 0 2245 6708 – 9 ในวันและเวลาราชการ

 

Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.