สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสุพรรณบุรี

                  

                    นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานมีภารกิจหลักในด้านการให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการขยายตลาดแรงงาน และส่งเสริมการมีงานทำของประชาชนให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สำนักงานฯ จึงได้จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานและจัดข้อมูลผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ ผู้ที่กำลังหางาน และนายจ้างที่ต้องการจ้างงาน ระบบนี้ทั้งผู้สมัครงานและนายจ้าง สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดและเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ http://www.doe.go.th/suphan หัวข้อ บริการออนไลน์ โดยเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องการมี   งานทำสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างได้สะดวก และให้นายจ้าง/สถานประกอบการ รับทราบถึงข้อมูลผู้ต้องการมีงานทำได้ง่าย เพื่อให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงปัญหาการว่างงาน   

                      สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีจึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ ผู้ที่กำลังหางานและนายจ้างได้เข้าใช้บริการจากเว็บไซต์ดังกล่าวหรือหากไม่สะดวกใช้เว็บไซต์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 ถนนสุพรรณ-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 035-535388, 035-408205-6    ในวันและเวลาราชการโดยไม่หยุดพักกลางวัน

Comments

Powered by Facebook Comments

Comments are closed.