รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี  ย้ำแรงงานต่างด้าวให้มารายงานตัวและขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 30 มิถุนายน นี้ วันที่ 24  มิถุนายน 2558  นายธีรพล  ขุนเมือง  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ตรวจเยี่ยมการให้บริการของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสุพรรณบุรี (One Stop  Service)  หรือ   ศูนย์ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยเน้นย้ำให้แรงงานต่างด้าวมารายงานตัว  และขอใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งตั้งอยู่ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ภายในวันที่ 30  มิถุนายน นี้ หากไม่มาดำเนินการ จะไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยและทำงานได้ นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องโทษทั้งจำ  และปรับ ช่วงบ่ายของวันที่ 24  มิถุนายน  2558  นายธีรพล  ขุนเมือง  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม    การให้บริการของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสุพรรณบุรี (One Stop  Service)  หรือ ศูนย์ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี และกล่าวว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3  มีนาคม 2558  เห็นชอบแนวทางการจัดระเบียบแรงงาน  ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว และกัมพูชา  หลังวันที่ 31 มีนาคม …กดเพื่้ออ่านต่อ

โครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน/นักศึกษา)ประจำปี 2558

โครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน/นักศึกษา)ประจำปี 2558

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดโครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน/นักศึกษา)  ประจำปี  2558  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28  พฤษภาคม 2558 ณ  โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจซึ่งมีกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  และทดสอบความถนัดทางอาชีพฝ่านระบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ หรือเลือกแนวทางการศึกษาต่อ ได้ตรงความรู้ความสามารถ ความสนใจ ที่ตรงกับบุคลิกภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน) ประจำปี 2558

โครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน)  ประจำปี 2558

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ดำเนินการตามโครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน)  ประจำปี  2558   ในวันพฤหัสบดีที 7 พฤษภาคม 2558  โดยนำกลุ่มศึกษาดูงาน ณ  กลุ่มตัดเย็บเสื้อยืดโปโลฮาร์ทโอทอป  และกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว    จ.กาญจนบุรี

โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘    ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลองค์พระ  และหมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี