ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการลงพื้นที่แนะแนวอาชีพ เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมเป็นการจุดประกายการประกอบอาฃีพและดำเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ดังนี้ ๑. หมู่ที่ ๖ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน ๑๐ คน ๒. หมู่ที่ ๔ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐ คน

นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2558

นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2558

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1 /2558” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี …กดเพื่้ออ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรวัยทำงานในภูมิภาคได้มีงานทำเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องค่าครองชีพ ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานทำ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ตลอดปี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการลงพื้นที่แนะแนวอาชีพ เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมเป็นการจุดประกายการประกอบอาฃีพและดำเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้ ๑. หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน ๕ คน ๒. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี …กดเพื่้ออ่านต่อ

การดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)

การดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) โดยการทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบออนไลน์และจัดทำหนังสือเดินทางอาชีพ (Career Passport) พร้อมทั้งบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาทางอาชีพเพื่อช่วยให้นักเรียนมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม  ดังนี้ ๑. โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   …กดเพื่้ออ่านต่อ