กิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2558

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5  ประจำปีงบประมาณ 2558  วันพุธ 15 กรกฎาคม  2558 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 223 คน  นายจ้างเข้าร่วมงาน 13  แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 1,327 อัตรา

รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิบดีกรมการจัดหางานตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี  ย้ำแรงงานต่างด้าวให้มารายงานตัวและขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 30 มิถุนายน นี้ วันที่ 24  มิถุนายน 2558  นายธีรพล  ขุนเมือง  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ตรวจเยี่ยมการให้บริการของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสุพรรณบุรี (One Stop  Service)  …กดเพื่้ออ่านต่อ

โครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน/นักศึกษา)ประจำปี 2558

โครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน/นักศึกษา)ประจำปี 2558

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดโครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน/นักศึกษา)  ประจำปี  2558  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28  พฤษภาคม 2558 ณ  โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจซึ่งมีกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  และทดสอบความถนัดทางอาชีพฝ่านระบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ หรือเลือกแนวทางการศึกษาต่อ ได้ตรงความรู้ความสามารถ ความสนใจ ที่ตรงกับบุคลิกภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน) ประจำปี 2558

โครงการแนะแนวอาชีพ(กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน)  ประจำปี 2558

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ดำเนินการตามโครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน)  ประจำปี  2558   ในวันพฤหัสบดีที 7 พฤษภาคม 2558  โดยนำกลุ่มศึกษาดูงาน ณ  กลุ่มตัดเย็บเสื้อยืดโปโลฮาร์ทโอทอป  และกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว    จ.กาญจนบุรี