กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ธันวาคม 1, 2016
ข่าว/กิจกรรม

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายงานแนะแนวอาชีพ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ เตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ตำบลบ่อกรุอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 380 คนซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ 1. การแนะแนวภารกิจการให้บริการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 2. การทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ 3. การเผยแพร่เอกสารและจัดนิทรรศการข้อมูลอาชีพ 4. กิจกรรมการตอบปัญหาชิงรางวัลด้านอาชีพ 5. การให้บริการรถจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 6. การสาธิตอาชีพอิสระ 2 อาชีพ ได้แก่ การทำขนมกล้วยและการทำข้าวเหนียวปิ้ง

เปิดศูนย์บริการ จัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ ดีเดย์ 10 สิงหา นี้

เปิดศูนย์บริการ จัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ  ดีเดย์ 10 สิงหา นี้
สิงหาคม 9, 2016
ข่าว/กิจกรรม

 นายขัตติยะ  แพนเดช  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการ การจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ  และผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ  โดยทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และเอกชนได้ร่วมกันสนับสนุนให้โอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุได้มีงานทำทั้งการทำงานในสถานประกอบการ   และในชุมชน กรมการจัดหางาน โดยนายอารักษ์  พรหมมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน จึงได้มอบหมายให้        สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน    คนพิการ …Read the Rest

อบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว

อบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
สิงหาคม 9, 2016
ข่าว/กิจกรรม

วันนี้ 9 สิงหาคม 2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานคุ้มครองคนหางาน จัดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงานต่างด้าว ณ โรงแรมวาสิฏฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล …Read the Rest