เปิดศูนย์บริการ จัดหางานคนพิการ และผู้สูงอายุ ดีเดย์ 10 สิงหา นี้

สิงหาคม 9, 2016
ข่าว/กิจกรรม

 นายขัตติยะ  แพนเดช  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการ การจ้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ  และผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ  โดยทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และเอกชนได้ร่วมกันสนับสนุนให้โอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุได้มีงานทำทั้งการทำงานในสถานประกอบการ   และในชุมชน กรมการจัดหางาน โดยนายอารักษ์  พรหมมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน จึงได้มอบหมายให้        สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน    คนพิการ และผู้สูงอายุ  โดยเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันที่ 10  สิงหาคม 2559  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ ซึ่งการ  จัดตั้งศูนย์ฯ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) โดยที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้บริการรับลงทะเบียนหางานสำหรับคนพิการ  และผู้สูงอายุที่สามารถทำงานได้ และต้องการหางานทำ ทั้งในเรื่องของการประสานนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อหาตำแหน่งงานว่างมารองรับ และจัดส่งผู้พิการ ผู้สูงอายุไปทำงาน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง    นับว่าเป็นเรื่องดีที่มีการจัดตั้งศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ช่วยสร้างรายได้  และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ เพราะไม่ว่าจะเป็นคนพิการ หรือผู้สูงอายุ  ก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุนชน และประเทศชาติได้  จึงขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์รับสมัครคนพิการ และผู้สูงอายุเข้าทำงาน ให้แจ้งตำแหน่งงานว่าง หรืองานที่สามารถรับไปทำที่บ้าน หรือในชุมชนได้       และสำหรับคนพิการ  ผู้สูงอายุที่ต้องการหางานทำ ก็ให้ไปลงทะเบียนสมัครงานได้เช่นเดียวกัน ที่สำนักงาน   จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด  ชั้น 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม …Read the Rest

อบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว

อบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
สิงหาคม 9, 2016
ข่าว/กิจกรรม

วันนี้ 9 สิงหาคม 2559 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานคุ้มครองคนหางาน จัดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงานต่างด้าว ณ โรงแรมวาสิฏฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล …Read the Rest

จัดหางานสุพรรณ นำร่องถนนเณรแก้ว เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

จัดหางานสุพรรณ นำร่องถนนเณรแก้ว เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
มีนาคม 28, 2016
ข่าว/กิจกรรม

นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย กรมการจัดหางาน มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เชิงรุก โดยการกำหนด และประกาศพื้นที่เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สำนักงาน จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดพื้นที่บริเวณถนนเณรแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็น เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย เนื่องจากทั้งสองฟากฝั่งถนนเณรแก้วเป็นที่ตั้งที่ของสถานประกอบการหลายแห่ง …Read the Rest