ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ) ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการโครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ) ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ให้ได้รับความรู้ ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านข้อมูลการแนะแนวอาชีพ ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่กว้างขึ้น ให้กับครูแนะแนวในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำครูแนะแนวศึกษาดูงาน ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ คิตส์ซาเนีย กรุงเทพมหานคร สยามพารากอน ชั้น ๕ เลขที่ ๙๙๑ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร                                                                                   …กดเพื่้ออ่านต่อ

ประชุมชี้แจ้งการตรวจสัญชาติแรงงงานต่างด้าว

ประชุมชี้แจ้งการตรวจสัญชาติแรงงงานต่างด้าว

ประชุมชี้แจ้งการตรวจสัญชาติแรงงงานต่างด้าว             สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๒ โรงแรมคุ้มสุพรรณ เพื่อชี้แจ้งขั้นตอนการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา  ที่จดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มีผู้เข้าร่วมการประชุม …กดเพื่้ออ่านต่อ

ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และได้รับวัสดุอุปกรณ์  เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้และวัสดุไปประกอบอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมได้และสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยฝึกอาชีพ “การทำสบู่ก้อนและสบู่เหลวจากฟักข้าว” ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐ คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพิกุล ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ …กดเพื่้ออ่านต่อ

ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการลงพื้นที่แนะแนวอาชีพ เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมเป็นการจุดประกายการประกอบอาฃีพและดำเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ดังนี้ ๑. หมู่ที่ ๖ ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน ๑๐ คน ๒. หมู่ที่ ๔ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐ คน

นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2558

นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 1/2558

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1 /2558” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างโดยตรง เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี …กดเพื่้ออ่านต่อ