การประชุมชี้แจงนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว เมื่อวันที่พุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมคุ้มสุพรรณ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  (นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี) เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 420 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างได้เข้าใจแนวนโยบายและมาตรการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 67-68/2557 ในเรื่องมาตรการเร่งด่วน  ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 1 รวมทั้งให้นายจ้างได้ทราบสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในปัจจุบัน สามารถนำไปชี้แจงทำความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแล และให้การช่วยเหลือในการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ พร้อมกับได้ให้มีการนำเสนอข้อคิดเห็นในการ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของภาคเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินงาน ในวาระต่อไป                  

ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2

ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2

นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557โดยฝึกอบรม “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ” ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ …กดเพื่้ออ่านต่อ

ผลการดำเนินงานโครงการรับงานสู่บ้าน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน (กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน)

ผลการดำเนินงานโครงการรับงานสู่บ้าน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน (กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน)

นางสาวสุมลถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเป็นองค์กรหลักของรัฐในการบริการจัดหางาน และมีบทบาทด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน ด้วยการให้บริการที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและเอื้ออำนวยผู้มาใช้บริการ ที่สำคัญคือการเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ที่เชี่ยวชาญ รอบรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และการมีจิตใจพร้อมให้บริการ อย่างไรก็ตามการสร้างอาชีพใหม่เพื่อให้คนมีงานทำโดยรวม ยังได้รับผลกระทบจากผลพวงภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งตามข้อเท็จจริงอาจจะเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หลายปัจจัย แต่แผนงานหนึ่งที่ควรจะนำมาพิจารณาเป็นโอกาสในการส่งเสริมการมีงานทำของผู้รับงานไปทำที่บ้าน คือ หน่วยงานภาครัฐควรเป็นแกนนำในการวางรากฐานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยการประสานงานกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน และมีการจ้างงานที่ตามมา …กดเพื่้ออ่านต่อ

โครงการจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ปี ๒๕๕๗

โครงการจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ปี ๒๕๕๗

วันพุธที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ๒  โรงแรมคุ้มสุพรรณสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ดำเนินโครงการจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ  ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวและข้อกฎหมาย ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง  …กดเพื่้ออ่านต่อ

อบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว

อบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว

วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องไพลิน   โรงแรมพชร  อ.เมือง   จ.สุพรรณบุรี  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว  เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ กฎ ระเบียบ …กดเพื่้ออ่านต่อ