ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน

ด้วยกรมการจัดหางานได้ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Tripod Technology Corporation จำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตแผงวงจรไฟฟ้า และซับพลายเออร์ ของบริษัทไอที่ระดับโลกหลายบริษัท เช่น Apple Computer ฯลฯ โดยมรบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ้างงานแรงงงานไทยไปทำงานในตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า ๘๐ อัตรา  ดังนี้ ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จำนวน ๘๐ อัตรา (ชาย ๖๐ อัตรา และหญิง ๒๐ อัตรา) ขึ้นบัญชีสำรองไว้ จำนวน ๓๐ อัตรา (ชาย ๒๐ อัตรา และหญิง ๑๐ อัตรา) ๒.ค่าจ้าง ๑๙,๒๗๓ เหรียญไต้หวัน (TWD) ต่อเดือน หรือประมาณ ๒๐,๖๙๗ บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ : ๑.๐๗๓๙ บาท) ๓.เงื่อนไขการจ้าง ๓.๑ ระยะเวลาการจ้าง ๑ – ๓ ปี ๓.๒ คนหางานรับผิดชอบ ค่าโดยสารเครื่องบินไปไต้หวัน ค่าตรวจโรคที่ไต้หวัน ๑,๓๐๐ …กดเพื่้ออ่านต่อ

โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการลงพื้นที่แนะแนวอาชีพ เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมเป็นการจุดประกายการประกอบอาฃีพและดำเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้ ๑. หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน ๕ คน ๒. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี …กดเพื่้ออ่านต่อ

การดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)

การดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) โดยการทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบออนไลน์และจัดทำหนังสือเดินทางอาชีพ (Career Passport) พร้อมทั้งบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาทางอาชีพเพื่อช่วยให้นักเรียนมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม  ดังนี้ ๑. โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   …กดเพื่้ออ่านต่อ

การประชุมชี้แจงนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

การประชุมชี้แจงนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว เมื่อวันที่พุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมคุ้มสุพรรณ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  (นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี) เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 420 คน …กดเพื่้ออ่านต่อ

ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2

ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2

นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557โดยฝึกอบรม “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ” ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ …กดเพื่้ออ่านต่อ