โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยขมิ้น  และหมู่ที่ ๑ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  

โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรวัยทำงานในภูมิภาคได้มีงานทำเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องค่าครองชีพ ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานทำ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ตลอดปี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์  และหมู่ที่ ๔ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรวัยทำงานในภูมิภาคได้มีงานทำเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องค่าครองชีพ ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานทำ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ตลอดปี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหญ้าไซ  และหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี   …กดเพื่้ออ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ/เลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพและสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี …กดเพื่้ออ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำอย่างยั่งยืน (กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรวัยทำงานในภูมิภาคได้มีงานทำเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเรื่องค่าครองชีพ ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานทำ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ตลอดปี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ …กดเพื่้ออ่านต่อ