โครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการลงพื้นที่แนะแนวอาชีพ เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมเป็นการจุดประกายการประกอบอาฃีพและดำเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้ ๑. หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน ๕ คน ๒. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ คน      

การดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)

การดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำฐานข้อมูลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) โดยการทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบออนไลน์และจัดทำหนังสือเดินทางอาชีพ (Career Passport) พร้อมทั้งบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาทางอาชีพเพื่อช่วยให้นักเรียนมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม  ดังนี้ ๑. โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   …กดเพื่้ออ่านต่อ

การประชุมชี้แจงนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

การประชุมชี้แจงนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว เมื่อวันที่พุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมคุ้มสุพรรณ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  (นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี) เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 420 คน …กดเพื่้ออ่านต่อ

ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2

ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2

นางสาวสุมล ถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557โดยฝึกอบรม “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ” ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ …กดเพื่้ออ่านต่อ

ผลการดำเนินงานโครงการรับงานสู่บ้าน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน (กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน)

ผลการดำเนินงานโครงการรับงานสู่บ้าน เพิ่มรายได้ในครัวเรือน (กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน)

นางสาวสุมลถาวรวสุ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเป็นองค์กรหลักของรัฐในการบริการจัดหางาน และมีบทบาทด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน ด้วยการให้บริการที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและเอื้ออำนวยผู้มาใช้บริการ ที่สำคัญคือการเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ที่เชี่ยวชาญ รอบรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และการมีจิตใจพร้อมให้บริการ อย่างไรก็ตามการสร้างอาชีพใหม่เพื่อให้คนมีงานทำโดยรวม ยังได้รับผลกระทบจากผลพวงภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งตามข้อเท็จจริงอาจจะเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หลายปัจจัย แต่แผนงานหนึ่งที่ควรจะนำมาพิจารณาเป็นโอกาสในการส่งเสริมการมีงานทำของผู้รับงานไปทำที่บ้าน คือ หน่วยงานภาครัฐควรเป็นแกนนำในการวางรากฐานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยการประสานงานกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน และมีการจ้างงานที่ตามมา …กดเพื่้ออ่านต่อ